Translate

Tuesday, December 27, 2016

మధుమేహం లక్షణాలు

మధుమేహం లక్షణాలు

దాని లక్షణాలు చాలావరకు హానిచేయని కనిపించడం ఎందుకంటే తరచుగా మధుమేహం రోగనిర్ణయం చేయని ఉంది.

ఇటీవలి అధ్యయనాలు ప్రారంభ గుర్తింపును మరియు మధుమేహం లక్షణాలు చికిత్స మధుమేహం ఉపద్రవాలు ప్రమాదం తగ్గుతుంది సూచిస్తున్నాయి.

టైప్ 1 మధుమేహం

మూత్రవిసర్జన నిరంతరం అవసరం
అసాధారణ దాహం
తీవ్రమైన ఆకలిని
అసాధారణ బరువు నష్టం
తీవ్రమైన అలసట మరియు చిరాకు
టైప్ 2 డయాబెటిస్

రకం 1 మధుమేహం లక్షణాలు ఏ
తరచుగా అంటువ్యాధులు
అస్పష్టమైన దృష్టి
కోతలు నయం నెమ్మదిగా / గాయాలు
చేతులు లేదా అడుగుల జలదరింపు లేదా తిమ్మిరి
చర్మం, జిగురు లేదా మూత్రాశయం పునరావృత సంక్రమణలు
మీరు ఒకటి లేదా మధుమేహం ఈ లక్షణాలు మరింత కలిగి ఉంటే, వెంటనే మీ డాక్టర్ సంప్రదించండి.

మీరు లక్షణాలు కలిగి లేదు? మీరు ఇప్పటికీ మధుమేహం కలిగి ఉండవచ్చు

తరచూ రకం 2 మధుమేహం వ్యక్తులు సంఖ్య లక్షణాలు. ఇది ఇక్కడ మా ప్రమాదం పరీక్ష ఉంటే చూడటానికి చేసిన అందువలన ముఖ్యం టైప్ 2 మధుమేహం వచ్చే అవకాశం.

గర్భధారణ మధుమేహం గురించి తెలుసుకోండి

సాధారణంగా గర్భధారణ మధుమేహం మహిళలు సంఖ్య లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి, కాబట్టి అది ముఖ్యం గర్భధారణ సమయంలో సరైన సమయంలో పూర్తి పరీక్ష కలిగి ప్రమాదం అధికంగా కలిగిన మహిళలు.

గర్భధారణ మధుమేహం గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

మధుమేహం ఉపద్రవాలు లక్షణాలు గురించి తెలుసుకోండి

మధుమేహం ఉపద్రవాలు లక్షణాలు మీరు ఇప్పటికే మధుమేహం నిర్ధారణ జరిగింది కానీ ఆందోళనలతోపాటు మధుమేహానికి సంబంధిత సమస్యల వలన కావచ్చు ఆ లక్షణాలు కలిగి?

సమస్యలు సెక్షన్ సందర్శించండి.

తెలుసుకోండి

మీరు డయాబెటిస్ లక్షణాలు గురించి ప్రశ్నలు లేదా సందేహాలకు ఉందా? ఇతర వ్యక్తులతో టచ్ లో పొందడానికి కావలసిన? ప్రస్తుతం మద్దతు కనుగొనేందుకు అమెరికన్ డయాబెటిస్ అసోసియేషన్ కమ్యూనిటీ సందర్శించండి!

మీరు ఇటీవల రకం 2 మధుమేహం సమస్యను అందుకుంది ఉంటే, ఉచిత ప్రోగ్రామ్ మరింత సమాచారం మరియు మద్దతు కోసం రకం 2 మధుమేహం తో లివింగ్ చందాదారులుకండి.

Proceso De La Enfermedad Diabetes seguimiento


Temas: El
Proceso De La Enfermedad Diabetes seguimiento
Objetivos docentes:
1. Diseñar un plan de cuidados que refleja el estilo de vida de la familia y el nivel educativo de la persona/etapa de desarrollo (véanse también los capítulos 17, 18 y 19).
Capítulo 1 La importancia de la educación en la diabetes 2. Diseñar un plan de cuidados que permite a la persona y la familia a adquirir habilidades en el manejo de la diabetes.
Objetivos de aprendizaje: H. Peter Chase, MD DeAnn Johnson, RN, BSN, CDE Alumnos (padres, hijo, pariente o auto) será capaz de:
INTRODUCCIÓN 1. Identificar las rutinas básicas de gestión. Las familias y los niños necesitan entender tanto como 2. Ayudar al personal médico en posibles acerca de la diabetes. Un breve libro, "un primer libro para desarrollar un plan de cuidado de la diabetes. Entender la Diabetes"también está disponible. Se ofrece una sinopsis 3. Comenzar el proceso de de cada uno de los capítulos de este libro, y puede ser más fácil para un entendimiento management familia con un niño recién diagnosticado a leer en la primera semana a través de gráficos y la grabación
después del diagnóstico. Los conocimientos proporcionados en este libro y los niveles de azúcar en la sangre como dirigido por las
habilidades aprendidas les ayudará a sentirse más seguro acerca del manejo médico.
la diabetes. Les ayudará a manejar los problemas cuando ningún médico es 4. Comunicar a los azúcares de la sangre
disponible. Y también les ayudará a minimizar las hospitalizaciones por médico.
Los problemas de la diabetes. Las familias que sienten que pueden manejar la diabetes 5. Comunicar sus preocupaciones acerca de la
confianza, en lugar de mantener el control de la diabetes altos o bajos de azúcar en la sangre para
controlarlos. proveedor de atención médica.
Este libro está escrito para las familias cuando la diabetes es una condición nueva para ellos. También es para aquellos que han tenido la condición para un largo tiempo. Puede servir como una referencia que se puede utilizar con el médico y el equipo de diabetes. También puede ser utilizado solo como un "recordatorio". Algunos de los capítulos están escritos para proporcionar información muy básica. Otros capítulos son para los lectores que deseen más información en profundidad. Los avances están teniendo lugar, a un ritmo tan vertiginoso que las nuevas ediciones son necesarios aproximadamente cada tres años. Las familias pueden elegir llevar este libro a citas médicas. Puede ser utilizado como una guía de discusión y aprendizaje. Esto es particularmente importante en el primer año después del diagnóstico.
3

ESQUEMA DE EDUCACIÓN INICIAL (Tabla 1)
educación inicial es variable en función de:
l el día y hora de diagnóstico
l cómo la persona enferma es
l la preparación emocional y física de la persona y de la familia para aprender
l hospitalización versus atención ambulatoria
l la disponibilidad de educadores debidamente capacitados y el equipo de salud
es fundamental para todos los padres y tutores (y a menudo otros cuidan) para estar presente en la educación inicial. Inicialmente, la mayoría de familias acuden a la clínica durante seis a ocho horas por día durante dos días.
El primer día incluye habilidades de supervivencia incluidos:
4 Uso del medidor de glucosa en la sangre 4 elaborar insulina 4 la donación de vacunas 4 controlar las cetonas 4 manipulación posible bajo azúcar en la sangre
4 Capítulo 1 - La importancia de la educación en la Diabetes
temas aparecen en orden de importancia. Cuánto se cubre el primer día depende del estado emocional de las familias y la disposición para aprender.
Que luego regresar para la educación grupal e individual y el cuidado después de aproximadamente una semana. Las familias no se espera para recordar toda la información que la primera vez. Directrices escritas se dan siempre a la familia en cada visita, con el fin de garantizar la seguridad en el hogar. Revisión y refuerzo de conceptos básicos se producen en cada visita. El contenido de este libro debe usarse para el examen periódico según sea necesario.
Maneras útiles para continuar el aprendizaje son:
l escribir preguntas y haciendo notas
l sitios web: www.ChildrenWithDiabetes.com o www.BarbaraDavisCenter.org (consulte la contraportada del libro de direcciones de sitios Web adicionales)
l cintas de vídeo y libros de biblioteca
l la rosa PantherTM "primer libro para entender la diabetes" proporciona una sinopsis

de cada uno de los capítulos de este libro. Algunas familias comienzan con la sinopsis libro la primera semana.
l padre e hijo reuniones educativas en grupo
los temas considerados importantes para la educación en diabetes inicial por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) se exponen al comienzo de esta publicación (página 1). Los capítulos donde cada uno de estos temas está cubierto también se muestra. Por favor deje su diabetes médico saber si hay temas que se aplican a usted y a su niño que no están claros o que le gustaría pasar más tiempo discutiendo.
Es esencial que las familias sepan cómo reconocer y tratar un nivel bajo de azúcar en la sangre desde el primer día. Quien ha recibido la insulina tiene el potencial de tener un nivel bajo de azúcar en la sangre. Las familias deben comprender las causas, síntomas y tratamiento de leves a graves niveles bajos de azúcar en la sangre, incluyendo el tratamiento con gel o glucagón. El educador va a discutir este asunto con usted. Es el tema del Capítulo 6.
Educación continua
Educación inicial siguientes, la familia generalmente regresa a la clínica:
l en una semana
después de cuatro semanas de l
l
l después de ocho semanas y luego cada tres meses,
esto puede variar para diferentes familias y diferentes clínicas. Las visitas a la clínica cada tres meses debe incluir una evaluación de la familia actual de manejo de la diabetes.
Las modificaciones se realizan con atención los comentarios de la persona y de la familia. Los niños que eran demasiado jóvenes para aprender auto-cuidado cuando fue diagnosticado con diabetes necesitarán apropiados para la edad de la educación continua. Las visitas a la clínica cada tres meses con el equipo de atención médica puede ayudarle en su proceso de aprendizaje.
Capítulo 1 - La importancia de
los niños que desarrollan diabetes antes de la edad de 10-13 necesitará aprender detalles específicos acerca de la enfermedad a medida que estén listos. El proyecto de ciencias sobre la diabetes es una forma de alentar el aprendizaje y auto-descubrimiento. Este libro puede proporcionar información para un informe de estas características.
La enfermera educadora de diabetes pueden comenzar a trabajar sobre los capítulos en el libro con el niño solo. Esto puede animar a los niños a preguntar y contestar preguntas. La educación de todos los miembros del equipo de diabetes debe continuar con el cada tres meses de visitas a la clínica. Nos sentimos una sólida base educacional y el desarrollo de buenos hábitos ayudará a la persona a permanecer en un buen control de la diabetes a lo largo de toda la vida. Con el apoyo de familiares y las buenas costumbres, la necesidad para más tarde las hospitalizaciones relacionadas con la diabetes o problemas es reducido.
Las responsabilidades familiares, la
diabetes es una enfermedad única. Requiere constante comunicación y asistencia entre la persona y/o de otras personas importantes en todas las esferas de la atención diaria. Un conocedor y apoye la familia es muy importante para el buen cuidado de la diabetes. Esto se analiza con más detalle en el capítulo 17, los intereses de la familia.
Las familias deben asumir la responsabilidad de:
l la coherencia en las comidas, meriendas, tiros
l haciendo controles de azúcar en sangre como se indica
l inyecciones de insulina (tipo 1), medicamentos orales y/o insulina (tipo 2)
l de cetonas en la sangre o la orina comprueba
l pedidos y tener los suministros disponibles
l comunicación con guardería/escuela o trabajo
l contactar con proveedores de salud para ajuste de insulina entre visitas de rutina cuando los números de azúcar en la sangre están fuera de la gama deseada
debe ser evidente que la familia hace un 95 por ciento de la diabetes.
cia de la Educación en Diabetes 5

Cuadro 1
Temas cubiertos después de nuevo Diagnóstico
1er día en distintas clínicas tienen diferentes planes para la educación de los nuevos diagnósticos de hospital o clínica de las familias. La educación puede ser realizado principalmente en el entorno clínico (después de la descarga, si es necesaria la hospitalización). Día uno usualmente involucra el aprendizaje de habilidades necesarias para el cuidado en el hogar.
Estos incluyen:
nn pruebas de azúcar en la sangre en un medidor específico (capítulo 7) nn aprendiendo acerca de la insulina (capítulo 8) nn cómo elaborar y administrar insulina (capítulo 9) nn cetonas mediciones (capítulo 5) nn reconociendo los signos de un nivel bajo de azúcar en la sangre y cómo tratar (capítulo 6)
Nos escriben instrucciones específicas (véase el Cuadro 2) para la familia (comidas, aperitivos, al probar la orina o la sangre y sobre cómo registrar los resultados y, cuando al teléfono EE.UU.) para el período hasta su regreso a la clínica. El nutricionista puede discutir ideas para comidas y meriendas.
Cualquiera de los siguientes pueden ser cubiertos:
nn la importancia de la Educación en Diabetes (capítulo 1) nn ¿Qué es la diabetes? (capítulo 2) y ¿cómo sabemos que usted tiene?
Nn lo que causa la diabetes? (capítulo 3) nn pruebas de azúcar en la sangre (capítulo 7) nn insulina (capítulo 8) nn inyecciones de insulina (capítulo 9) la técnica de inyección de práctica nn nn de orina o de sangre la prueba de cetonas (capítulo 5) nn bajo azúcar en la sangre (capítulo 6)
Día 2: a.m. nn comentario sobre conceptos y responder preguntas nn revisión técnica de inyección de insulina y la insulina nn Revisar niveles bajos de azúcar en la sangre (capítulo 6) nn Nutrición Normal (capítulo 11) y reunirse con el dietista nn la administración de los alimentos y la Diabetes (capítulo 12) nn nn suministros de recetas para el plan de comunicación para la próxima semana
Día dos: p.m. nn Grief-Adjustment Cuestiones (capítulo 10) y reunirse con un trabajador social nn revisión del esquema r y recomendaciones específicas para hacer ejercicio (capítulo 13) nn vigilancia control de azúcar en la sangre (capítulo 14) nn Complete el Plan de cuidados para la escuela o la guardería nn Ajuste de insulina (capítulo 21; si aprox opriate) nn revisar las dos emergencias de diabetes (Tabla 3, capítulo 15)
Día 3: nn Revisar conceptos anteriores y contestar preguntas (variable con nn las preocupaciones familiares (capítulo 17) y reducir los temores de disparos y toques Día 2 y nn el manejo ambulatorio de la Diabetes (capítulo 20) 1 semana visita) nn complicaciones de la diabetes a largo plazo - si preguntas (capítulo 22) En One-Week/ nn revisar todas las anteriores 1 mes Visita nn Comentario Ketonuria y acidosis (cetoacidosis; Capítulo 15) (puede incluir nn Sick-Day Management (capítulo 16) Día 3 temas) nn resolviendo problemas y/o cuestionario nn Baby-Sitters y diabetes (capítulo 24) nn vacaciones y campamento (capítulo 25) nn de complicaciones a largo plazo Diabetes - si preguntas (capítulo 22) nn Embarazo y diabetes (capítulo 27) nn resolviendo problemas y/o cuestionario nn Investigación y diabetes (capítulo 28)
6 Capítulo 1 - La importancia de la Educación en Diabetes

Tabla 2
Este es un plan general. La distribución es variada y longitud de la educación depende de la preparación física y emocional de la familia para aprender. Además, el plan puede cambiar si la persona está hospitalizada, versus sólo cuando son tratados en la clínica. Una tendencia en los últimos años ha sido el de enseñar habilidades de supervivencia en los primeros dos días, y para hacer la visita en una semana (cuando la tensión es inferior) una mayor y más profunda por visita.
Nuevo Paciente First-Night Instrucciones para ___________________________________________________________
A. Los suministros de la diabetes usted necesitará incluir la primera noche(La enfermera marcará que necesita):
______ medidor de glucosa en la sangre ______ Medidor tiras de prueba ____ hisopos de alcohol ____ cetonas tiras comprobar ____ gel de glucosa y fichas ______ Bitácora ____ insulina jeringas ________ Teléfono contacto tarjeta
la primera noche obtendrá su inyección de insulina en nuestra clínica, o le dará el disparo en casa o donde se encuentre.
B. Si la insulina es dada, mientras que en la clínica:
nn 1. ® ® la insulina de acción rápida (Humalog , NovoLog ® o Apidra ) ha sido dada; comer dentro de 10-15 minutos.
nn 2.La insulina regular ha sido dado, trate de comer sus comidas en 30 minutos - o - tener un snack que contienen carbohidratos en el camino a casa si no será más de 30 minutos.
nn 3. Una de las insulinas anteriores y una insulina de larga duración será dada a cubrir las necesidades de insulina de la noche a la mañana.
4.Deje que su hijo coma hasta su apetito esté satisfecho, evitando el exceso de azúcar de los alimentos (especialmente azúcar regular pop y los postres dulces).
C. Si la cena la insulina se debe dar en casa:
1. Controlar el nivel de azúcar de su hijo justo antes de la comida. Introducir el resultado en el libro de registro.
2. Comprobación de las cetonas de la orina si se indica. Introducir el resultado en el libro de registro.
3. Llamar al Dr. _________________________ a _____________________ o página en ______________________ para una dosis de insulina.
Dar esta dosis: _______________________.
4. Elaborar y dar la inyección de insulina justo antes de la comida (véase el capítulo 9). Si su hijo no tiene hambre o está cansado, puede dar el disparo después de comer y llamar al médico con cualquier dosis preguntas.
5. Comen su comida, permitiendo a su hijo a comer hasta que su apetito esté satisfecho. Evitar los alimentos altos del azúcar.
D. Antes de cama:
1. Controlar el nivel de azúcar de su hijo. Introducir el resultado en el libro de registro.
2. Comprobación de las cetonas de la orina si se indica. Introducir el resultado en el libro de registro.
3. Llame a su médico a los números indicados anteriormente si el azúcar en la sangre de su hijo es inferior a ______ o superior a __________, o si las cetonas de la orina son "moderado" o "grandes". Si las cetonas de la orina son "rastro" o "pequeñas", haga que su niño tome 8-12 onzas de agua antes de irse a la cama.
4. Poner una inyección de insulina si su médico se lo indique. (Dosis, si ordenó a ______________.) 5. Haga que su niño coma un bocadillo nocturno. Algunas ideas para este snack incluyen: cereales y leche, tostadas y mantequilla de maní, una porción de pizza, yogurt y galletas graham o queso y galletas saladas. (Consulte el Capítulo 12, en la Tabla 6 en la Pantera Rosa libro para otras ideas.)
E. La mañana antes de venir a la clínica:
1. Si su médico le ha dado instrucciones para dar a la mañana la insulina en casa antes de venir, siga los pasos enumerados anteriormente (ver letra "C") y dar dosis como dirigido por MD antes de comer el desayuno.
2. Si le han enseñado a esperar a que la dosis de la mañana hasta después de acudir a la clínica, realice una prueba de azúcar en la sangre y una prueba de cetonas en la orina si se dirige al despertar (si el nivel de azúcar en la sangre es menor que 70, dar 4 a 6 onzas de jugo enseguida).
Escriba el nivel de azúcar en la sangre y orina cetona resultados en su bitácora.
nn desayunar en casa y, a continuación, acudir a la clínica para su inyección de insulina.
nn traen el desayuno a la clínica, y usted va a comer después de la insulina se ha dado.
3. Por favor traiga todas las pruebas sanguíneas de suministros y materiales que usted recibió el primer día de regreso a la clínica (incluyendo su libro de registro, libro de Pink Panther, insulina y suministros).
Capítulo 1 - La importancia de la educación en la diabetes 7
8
మధుమేహ రోగులు : ఆహార నియమాలు


మధుమేహంతో బాధపడే రోగులు ఖచ్చితంగా ఆహార నియమాలను పాటించి తీరాలి. అప్పుడే వారి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈ వ్యాధిబారినపడినవారు ఆహార నియమం గురించి పడే తపన అంతా ఇంతా కాదు. దీనికి పడే ఒత్తిడి వారిలో అధికంగా ఉంటుంది. దీనికి ముందుగానే ఆహార నియమం కోసం కొన్ని ప్రణాళికలను ముందుగానే తయారు చేసుకుంటే చాలా మంచిది. అలాంటి ప్రణాళికా నియమాలు ఇలా ఉండాలంటున్నారు వైద్యులు.


ఉదయం 7 గంటలకు : టీ/ తాగే అలవాటుంటే చక్కెర లేని టీతోబాటు రెండు మేరీ బిస్కత్తులు తీసుకోండి.

ఉదయం 8.30 గంటలకు : ఒక ప్లేటు ఉప్మా లేదా గోధుమ రవ్వతో చేసిన ఉప్మాతోబాటు అరకప్పు మొలకెత్తిన విత్తనాలు, 100 మిల్లీలీటర్ల చక్కెరలేని పాలను ఆహారంగా తీసుకోండి.

ఉదయం 10.30 గంటలకు : ఒక 50గ్రాములున్న పండు లేదా 1 కప్పు పలుచటి మజ్జిగ లేదా చక్కెర లేకుండా నిమ్మకాయ రసంను సేవించండి. 

మధ్యాహ్నం భోజనం 12.30 గంటలకు : రెండు చపాతీలు, ఒక కప్పు గంజి తీసివేసిన అన్నం, ఒక కప్పు పప్పు, ఒక కప్పు పెరుగు, అర కప్పు సోయాబీన్ లేదా పనీర్, అరకప్పు ఆకుకూరతోబాటు సలాడ్ ఒక కప్పును ఆహారంగా తీసుకోవాలంటున్నారు వైద్యులు.

సాయంత్రం 4 గంటలకు : ఒక కప్పు చక్కెర లేని టీతోబాటు రెండు మేరీ బిస్కత్తులు ఆహారంగా తీసుకోవాలి. 

సాయంత్రం 6 గంటలకు : ఒక కప్పు సూపు తీసుకోండి.

రాత్రి భోజనం 8.30 గంటలకు : మధ్యాహ్నం తీసుకున్న ఆహారం మాదిరాగానే రాత్రిపూటకూడా ఆహారం తీసుకోవాలి. 

రాత్రి పడుకునే సమయంలో 10.30 గంటలకు : ఒక కప్పు చక్కెర లేని పాలు సేవించండి.

ఒక్కసారిగా ఆహారాన్ని సమపాళ్ళల్లో తీసుకోవడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత విపరీతంగా ఆకలి వేస్తుంటుంది. అలా ఆకలి వేస్తే ఈ సూత్రాలు పాటించండి. 

పచ్చి కూరగాయలు సలాడ్‌గా తీసుకోండి. బ్లాక్ టీ, సూప్, పలుచటి మజ్జిగ, నిమ్మకాయ రసం సేవిస్తుండండి. ఇందులో ముఖ్యంగా చక్కెర, బెల్లం, తేనె, తీపి పదార్థాలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు

Who eats like this ?

8/3/2015 3:25:15 AM

షుగర్‌కి ఇదే బెస్ట్ !


ఆరోగ్యం కూడా డబ్బు వంటిదే... దాని విలువను గ్రహించినంత కాలం మనతో ఉంటుంది. ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేసినా వదిలి పోతుంది. అందుకే శరీరం మీద శ్రద్ధ పెట్టాలి.. అదే మనం నివసించే ఏకైక ప్రదేశం మరి.ఎక్కువ స్వీట్లు తినకు.. షుగర్ వస్తుంది.., అన్నం తినొద్దు.. చపాతీలు మేలు.. ఇలాంటి మాటలు వింటూనే ఉంటాం. మధుమేహం గురించి ఇలాంటి ఎన్నో అపోహలు మనలో ఉన్నాయి. ఏం తినాలో.. ఏం తినొద్దో అర్థం కాని అయోమయంలో పడతాం. నిజానికి డయాబెటిస్‌కి ప్రత్యేక ఆహారం అంటూ లేదు. సమతులమైన ఆహారం తీసుకోవడం డయాబెటిస్‌కే కాదు.. జబ్బులను నివారించే మేలైన మంత్రం.

ఉదయం


-8 గంటలకు - మందులు వేసుకున్న తర్వాత 2 ఇడ్లీలు, 1 కప్పు సాంబార్, 1 ఉడికించిన కోడి గుడ్డు, ఒక జామ కాయ.
-11 గంటలకు - 1 గ్లాస్ మజ్జిగ, 4, 5 జీడిపప్పులు.

మధ్యాహ్నం


-ఒంటి గంటకు భోజనం- మందులు వేసుకున్నాక సలాడ్‌లో మెంతి పొడి, మిరియాల పొడి, ఉప్పు కలిపి తీసుకోవాలి. గింజలు కలిపి వండిన అన్నం, పప్పు, ఆకుకూర, మజ్జిగ, ఒక ముక్కబొప్పాయి పండు.

సాయంత్రం


-4 గంటలకు - స్వీట్ కార్న్, వెజ్ సాండ్విచ్, లేదా మొలకెత్తిన గింజలు.

రాత్రి


-8 గంటలకు - 2 ఫుల్కాలు, వెజ్ సలాడ్, ఆలు, రాజ్‌మా, లేదా శనగలు, గ్లాస్ మజ్జిగ, ఏదైనా ఒక పండు.
-నిద్రకు ముందు - ఒక కప్పు పాలు, రెండు వాల్‌నట్స్‌తో తీసుకోవచ్చు.

మధుమేహులు తీసుకునే ఆహారం అంటే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అని అర్థం. ఇంట్లో ఒకరికి మధుమేహం వచ్చిందంటే ఇక అందరూ అదే రకమైన ఆహారానికి మారిపోతే మంచిది. మధుమేహులకు సమతుల ఆహారం ఇవ్వడం వల్ల షుగర్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. మధుమేహులకు ఇచ్చే ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువ, ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి.

కేలరీలు తగ్గించాలి


మనం తీసుకునే ఆహారం నుంచి మనకు లభించే శక్తిలో 350 కేలరీల వరకు ఈ ధాన్యాల నుంచే లభిస్తాయి. నూనెల నుంచి 900 కేలరీలు, గింజలు, పప్పుల నుంచి 500 కేలరీలు, చక్కర నుంచి 400 కేలరీలు, కూరగాయల నుంచి 60 కేలరీలు , పండ్ల నుంచి 120 కేలరీల వరకు లభిస్తాయి. అందుకే తక్కువ కేలరీలను అందించే పండ్లు, కూరగాయలను ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవడం మంచిది.

సలాడ్ తప్పనిసరి


మధుమేహులు ప్రతిసారి భోజనాన్ని తప్పనిసరిగా సలాడ్‌తో ప్రారంభించాలి. భోజనంలో ఎక్కువ కూరగాయలు, పండ్లు ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి. ఎక్కువ కేలరీలను అందించే ధాన్యాలు, నూనెలు, గింజలు తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలి. వీలైనంత నెమ్మదిగా జీర్ణమయ్యే పదార్థాలనే ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ఫలితంగా రక్తంలో విడుదలయ్యే గ్లూకోజ్ తక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది.

ఈ విధంగా తినడం మేలు


మధుమేహులు అన్నం తినడం మానేసి చపాతిలు తినడం వల్ల పెద్దగా లాభమేమి ఉండదు. అన్నం తినడం ఇష్టపడే వారు అన్నం వండే సమయంలో రాజ్‌మా, శెనగలు, పెసల వంటి గింజలను ఐదు భాగాల బియ్యానికి రెండు భాగాల గింజధాన్యాలు కలిపి వండి తీసుకోవడం వల్ల తీసుకునే అన్నం పరిమాణం తగ్గుతుంది. రెండు భోజనాల మధ్య విరామ సమయంలో పండ్లు తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఒక వేళ భోజనంతో తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం జామకాయ, బొప్పాయి, పుచ్చపండు వంటివి తీసుకోవాలి.

మధుమేహం - మెంతులు


ప్రతి రోజు మెంతులు తీసుకోవడం మధుమేహం ఉన్న వారికి ఎంతో మంచిది. మెంతులు ఆహారం నుంచి గ్లూకోజ్ విడుదలయ్యే ప్రక్రియ వేగాన్ని తగ్గిస్తాయి. కాబట్టి ప్రతి రోజు మెంతులు తీసుకోవడం వల్ల మధుమేహం అదుపులో ఉంటుంది. ప్రతిసారీ ఆహారం తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా ఒకచెంచా మెంతులపొడి నీటితో కలిపి తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

జాగ్రత్త తప్పదు


ఒక్కసారి మధుమేహ సమస్య మొదలయిన తర్వాత దాన్ని అదుపు చెయ్యడం మినహా మరో పరిష్కారం లేదు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండడం తప్పనిసరి. తగినంత వ్యాయామం, కొద్దిపాటి ఆహార నియమాలు, ఆరోగ్యవంతమైన జీవన శైలిని అనుసరిస్తూ, క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడుతూ ఉంటే ఆరోగ్య వంతమైన జీవితాన్ని ఎక్కువ కాలం పాటు కొనసాగించవచ్చు. అలా కాకుండా వీటిలో ఏ ఒక్క అంశాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినా దుష్ప్రభావాలు త్వరగా దాడి చేస్తాయి. ఫలితంగా జీవన నాణ్యత తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. దుష్ప్రభావాలు కనిపించే సమయాన్ని మనం వీలైనంత వరకు వాయిదా వెయ్యడానికి ఈ జాగ్రత్తలన్నీ ఉపకరిస్తాయి.

మధుమేహం వచ్చిందని తెలిసిన వెంటనే ఇక జీవితంలో రుచి పోయినట్టేనని చాలా మంది బెంగపడిపోతారు. ఇక తీపితో తమకు రుణం తీరిపోయిందని బాధపడతారు. ఇది కొంత నిజమైనప్పటికీ అంతా నిజం కాదు.
నిజా నిజాలు
-అపోహ - తీపి పదార్థాలు ఎక్కువగా తినే వారికి మధుమేహం వస్తుంది.
నిజం - తీపి పదార్థాలు తినడం వల్ల మధుమేహం రాదు కానీ మధుమేహం వచ్చిన వాళ్లు తీపి తినడం మానెయ్యాలి.
-అపోహ - నూనె పదార్థాలు కారంగా ఉండేవి తినొచ్చు.
నిజం - తీపి కాదు కదా ఎంతైనా తినొచ్చు అనుకుంటారు చాలా మంది కానీ నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు తీసుకోక పోవడమే మంచిది. అవి కారంగా ఉండేవైనా, తీపివైనా సరే.
-అపోహ - మధుమేహ సమస్య మొదలైందంటే అన్నం తినకూడదు.
నిజం- అన్నం తినే వారు అన్నం తినొచ్చు. చపాతి తినే వారు చపాతి తినొచ్చు. కానీ అన్నం ఎంత తింటున్నామనే దానికి లెక్కతెలియదు. చపాతిలైతే ఎన్ని తింటున్నామన్న లెక్క ఉంటుంది అందువల్ల ఎంత తింటున్నది తెలుస్తుంది. అయితే అన్నంలోనైనా చపాతిలోనైనా ఉండే కార్బోహైడ్రేట్ల స్థాయి ఒకేలా ఉంటుంది.
-అపోహ - మధుమేహులు పండ్లు తినకూడదు.

janaki


నిజం - మధుమేహులు పండ్లు తినకూడదనేది అపోహ మాత్రమే. అన్ని పండ్లు తినవచ్చు, కానీ భోజనంతో పాటు కాకుండా భోజన విరామ సమయంలో పండ్లు స్నాక్స్‌గా తీసుకోవడం మంచిది. చిన్న ముక్కే కదా అని ఒక స్వీట్ తినడం కంటే ఒక పండు తీసుకోవడం మంచిది.

how good is machine translation ? for diabetes education

 the available level of accuracy of machine translation is  not good enough to depend on  for medical topics like diabetes .
but someone with a little background  knowledge of the topic in discussion as well as a fair amount  of  proficiency in the given language can make at least a 60 % sense of the  material in discussion.

the  more number of people use to make translations in languages not frequently used the better the machine translation can be.


Descargar desde el 5 de junio de 2008 pmj.bmj.com
diabético y emergencias endocrinas • T Kearney y C Dang • Postgrad. Med. J. 2007;83;79-86 doi:10.1136/pgmj.2006.049445
información actualizada y servicios puede encontrarse en:
Http://pmj.bmj.com/cgi/content/full/83/976/79
estos incluyen:
Referencias Este artículo cita 86 artículos, 28 de los cuales se puede acceder gratuitamente en:
• http://pmj.bmj.com/cgi/content/full/83/976/79#BIBL
rápidas respuestas 4 respuestas rápidas han sido publicadas en este artículo, al que se puede acceder de forma gratuita en:
• Http://pmj.bmj.com/cgi/content/full/83/976/79#responses puede responder a este artículo en:

Servicio de alertas de correo electrónico Http://pmj.bmj.com/cgi/eletter-submit/83/976/79 recibe gratis las alertas de correo electrónico cuando nuevos artículos de citar este artículo: inscríbete en el cuadro situado en la esquina superior derecha del artículo
Notas •
Para solicitar reimpresiones de este artículo ir a:
Http://journals.bmj.com/cgi/reprintform
suscribirse a la Revista Médica de Postgrado ir a:


pmj.bmj.com Http://journals.bmj.com/subscriptions/ descargado desde el 5 de junio de 2008
79
Revisión
diabético y emergencias endocrinas
T Kearney, C Dang
...................................................................................................................................
Postgrad Med J 2007;83:79–86. doi: 10.1136/pgmj.2006.049445
emergencias endocrinas constituyen sólo un pequeño porcentaje de las hormonas de glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento provoca un aumento de la glucosa de la carga de trabajo de emergencia de médicos generales, que comprende información sobre la producción en el hígado y la disminución de la utilización en el 1,5% de todo el ingreso hospitalario en Inglaterra en 2004–5. Más de 11 de los tejidos periféricos. En la CAD, la deficiencia severa en
estos son diabetes relacionada con las demás condiciones, la insulina y el aumento de hormonas contraregulatorias
ascienden a unos pocos cientos de casos más. Por lo tanto, cualquier individuo conducir a un aumento de la lipólisis y la producción de cetona
12 órganos y provoca la aparición de la acidosis metabólica. No es médico podría no tener suficiente exposición a confiar en sus sabe por qué las personas con HHS no desarrollan la gestión. Esta revisión se centra en el manejo de la cetoacidosis diabética, pero se postula para ser debido bajar
cetoacidosis, coma hiperosmolar estado hiperglucemiante,
13 nivel de ácidos grasos libres o superior de la vena portal. insulina
Hipoglicemia hipercalcemia, tormenta tiroidea, El coma mixedematoso, insuficiencia suprarrenal, phaeochromocytoma CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
La presentación de la DKA es rápido, generalmente en crisis hipertensiva y la apoplejía hipofisaria en el adulto ,24 h, aunque los síntomas pueden estar presentes para la población. varios días antes del desarrollo de la ceto-
............................................................................. acidosis. Por HHS, la historia es la de varios
días o semanas. La DKA también tiende a ocurrir en los jóvenes,
iabetic cetoacidosis (CAD) y hyperosmo- ágil a los pacientes con diabetes tipo 1, mientras que HHS lar estado hiperglucemiante (HHS; o hyperos- es más probable que ocurra en personas mayores, los pacientes obesos con Dmolar no ketotic hiperglucemia) son la diabetes tipo 2. La presentación de síntomas son más comunes y más graves- a menudo emergen diabéticos vómitos y dolor abdominal (sólo en la DKA), cies. La mayoría de estos ocurren en pacientes con una conocida con historia de poliuria, polidipsia y el peso de la diabetes. Durante mucho tiempo se ha asumido que la DKA es la pérdida. Los mecanismos de dolor abdominal son pobremente pathogonomic de diabetes mellitus tipo 1, pero se entiende, pero los posibles mecanismos incluyen ahora reconoce que la DKA puede ocurrir en tipo 2 retrasa el vaciado gástrico, el íleo paralítico, esofagitis con diabetes, especialmente en los afroamericanos y eth- ulceración, pancreatitis subaguda, la cápsula hepática
14–16 minorías nic.1 2CAD es una tríada de hiperglucemia, expansión o isquemia intestinal.
cetosis y acidaemia y los criterios diagnósticos, los signos físicos incluyen pruebas de dehydra-
definida por la American Diabetes Association, ción con evidencia de hipotensión, aliento con olor a frutas
son la glucosa en la sangre .13.8 mmol/l (250 mg/dl), pH de acetona en la DKA, aumento de la frecuencia respiratoria
,7,30, bicarbonato sérico,18 mmol/l, el anión gap y Kussmaul respiración. La confusión es una inusual
3 .10, y ketonaemia. HHS está causada por el inade- Presentación de la DKA, pero es más común en HHS,
quacy de insulina y la define como la glucosa en la sangre se correlaciona mejor con la osmolalidad sérica
.33,3 mmol/l (600 mg/dl), pH.7.30, bicarbonato (.340 mmol/l) que con la glucosa en la sangre y es
0,15 mmol/l, la osmolalidad sérica.320, y un pequeño
17 18 vital para investigar causas alternativas.
3 cantidad de cetonas pueden estar presentes. El diagnóstico diferencial de pacientes
con la mejora de la atención y detección temprana, la DKA o con cetoacidosis son razonablemente sencillas, como HHS puede ser totalmente impedida. Sin embargo, esto es que la mayoría de ellos tienen una historia conocida de no se reflejan en las admisiones hospitalarias en la diabetes. La cetoacidosis alcohólica puede presentar con
Inglaterra, con sólo .7700 espectadores en 1998–9 náuseas y vómitos, pero estos pacientes suelen
y justo,8400 espectadores en 2004 5 para admis–- tienen una larga historia de abuso crónico de alcohol y
siones con DKA y alrededor de 2000 espectadores por ausencia de hiperglucemia. En la inanición ketoaci-
4 HHS. El Estudio EURODIAB reportó una incidencia dosis, donde los pacientes suelen tener el consumo de
5 de DKA en diabetes tipo 1 de 8.6%. La mortalidad y 2.500 calorías/día, una acumulación de cetonas
de la DKA permanece baja en,5%, pero la mayoría de esos órganos es rara y el bicarbonato sérico rara vez cae
una causa común de muerte en personas jóvenes con 18, mmol/l. El diagnóstico diferencial para la meta-
6–8
Ver al final del artículo para la diabetes y es alta en los.de 65 años de edad. bolic acidosis con alta brecha aniónica es más difícil
para el HHS la mortalidad sigue siendo elevada, en torno a un 15% e incluye acidosis láctica y sobredosis de salicy-
9 afiliaciones authors' ........................ y es aún mayor en la población de mayor edad. tarde, el metanol, el paraldehído y etilenglicol.
Correspondencia a: World Wide el
Dr precipitantes más comunes T Kearney, Esperanza causa de DKA y HHS es la infección, siendo los hallazgos de laboratorio
10 Hospital, Stott Lane, Salford responsable por casi la mitad de los casos. Por supuesto, las dos principales hallazgos de laboratorio son hiper-
M6 8HD, UK; cualquier condiciones estresantes tales como la glucemia y cardiovascular, con considerable Tara.Kearney@srht.nhs.uk hyperosmolality accidente, infarto de miocardio, trauma, medicamentos y
recibieron el 9 de mayo de 2006, el incumplimiento también puede precipitar la crisis. Abreviaturas: ACTH, la hormona adrenocorticotropa; DKA,
aceptó el 15 de agosto de 2006 la patogénesis de la DKA o HHS comprende cetoacidosis diabética; HHS, hiperosmolar hiperglucemiante ........................ deficiencia de insulina con el aumento de la lucha contra el Estado regulador


pmj.bmj.com www.postgradmedj.com descargado desde el 5 de junio de 2008
80
disminución de sodio, potasio, magnesio, fósforo y el agua. En la CAD, la glucosa en sangre es raramente.40 mmol/l, que es probablemente debido a la rápida presentación con síntomas y porque se produce en los pacientes más jóvenes con un grado razonable de la función renal, pero en HHS la glucosa en sangre es a menudo.50 mmol/l. La DKA puede perjudicar la actividad de la lipoproteinlipasa, resultando en bruto de
19 elevaciones de los triglicéridos causando un psuedohyponatraemia.
Aunque hay un déficit de potasio en la presentación, la mide el potasio sérico puede estar normal o elevado debido a un cambio de potasio desde el espacio extracelular al intracelular después del cambio de agua. Hay un déficit en la balanza de fosfato en ambas condiciones, pero inicialmente los niveles séricos pueden ser altos. Con tratamientos marcan la hipofosfatemia ocurre, pero rara vez es la sustitución justificada ya que no se ha demostrado que mejoran los resultados y, de hecho, está asociada con problemas relativos a
20 21 hipocalcemia e hipomagnesemia.
Se eleva el nivel de amilasa en 21–el 79% de los pacientes con CAD, pero no indicativos de pancreatitis. El mecanismo para esto es mal entendido, pero se cree que es multifactorial, debido a
22 23 amilasa salival y redujo el aclaramiento renal.
3 es normal para una leve leucocitosis (10 000–15 000 mm ) para ocurrir en pacientes con CAD debido al estrés, deshidratación y demargination de leucocitos, sin cualquier infección subyacente.
3 el recuento leucocitario.25 000 mm es sugestivo de
infección bacteriana 24 subyacente.

La gestión de los objetivos del tratamiento de la DKA y HHS son para corregir la depleción de líquido, disminuye el nivel de glucosa en la sangre, corregir el desequilibrio lyte electro- y tratar las causas precipitantes. Esto requerirá una vigilancia estrecha de la condición metabólica y clínica patient's para asegurar que los tratamientos están funcionando, y si no, para reconocer por adelantado la necesidad de aumentar el nivel de atención requerida. Los dolores de cabeza y disminución del nivel de conciencia puede indicar el desarrollo de edema cerebral y la necesidad de cuidados intensivos en pacientes con CAD. La mayoría de la DKA son de leves a moderados y pueden ser mecido en unidades de alta dependencia. No se han demostrado las ventajas claras para administrar la DKA en unidades de cuidados intensivos sobre unidades de alta dependencia o incluso el general
25 26 pabellones médicos. Sin embargo, en aquellos con DKA severa o enfermedad crítica que precipitó el caso, la admisión a la unidad de cuidados intensivos es necesaria. La mayoría de los hospitales se han acordado un protocolo local para administrar o DKA HHS y es importante referirse a estas directrices.
Agotamiento del líquido se calcula entre 5 y 8 l para pacientes con DKA y hasta 8–10 l en aquellos con HHS. La mayoría de los protocolos se iniciará con infusión salina isotónica (en ausencia de insuficiencia cardiaca), destinada a restaurar la perfusión renal con 1000– 1500 ml dentro de la primera hora. Corregir el déficit de líquido disminuirá la osmolalidad plasmática y reducir los niveles de glucosa en la sangre. La tasa de infusión de líquido depende de la situación clínica de los pacientes, aunque demasiado rápida infusión de líquido es peligroso en los jóvenes por riesgo de edema cerebral. En los pacientes con shock se necesita una rápida repleción líquido pero, en ausencia de compromiso cardiovascular, es suficiente para reemplazar el déficit de líquido dentro de las 24 horas, el tiempo óptimo para usar solución salina 0,45% sigue siendo incierto. La mayoría de los expertos no recomiendan su uso hasta que se logre euvolaemia y salvo la concentración de sodio sérico es 0.150 mmol/h pero el objetivo es para la reducción gradual en la osmolalidad sérica no 0,3 mmol/kg/h o disminución en la concentración de sodio por,1 mmol/h.
Tratamiento de insulina aumentará la utilización de glucosa en tejidos perif- eral y disminuir la producción hepática de glucosa, reduciendo así la concentración de glucosa en la sangre. La insulina disminuye la ceto- génesis e inhibe la liberación de ácidos grasos libres, corrigiendo así la acidosis. El uso de dosis bajas de perfusión de insulina intravenosa (inicialmente 6 unidad/h) es ahora estándar y permite un
www.postgradmedj.com
Kearney, Dang
constante descenso en la concentración de glucosa en la sangre, aunque otras rutas
27–29 de administración también han demostrado ser efectivas.
Una vez que el nivel de glucosa en sangre cae a,15 mmol/l, dextrosa al 5% puede ser infundido a un ritmo de 1000 ml durante 6 h. Si se requiere aún más fluidos, solución salina isotónica puede administrarse junto con la dextrosa, pero a un ritmo más lento. El objetivo es no dejar caer a la glucosa en sangre,10 mmol/l.
Para prevenir el desarrollo de hipopotasemia después del inicio del tratamiento de la DKA, la reposición de potasio debe iniciarse después de que el primer litro de líquido, con el objetivo de mantener la concentra- ción entre 4 y 5 mmol/l. Si inicialmente el nivel de potasio es baja, entonces se requiere el reemplazo de inmediato para evitar la profunda hipopotasemia, que puede ser mortal.
Potasio puede añadirse a la solución salina isotónica o dextrosa al 5% y raramente se.20 mmol/500 ml de ser necesario.
Sustitución de bicarbonato en pacientes con CAD sigue siendo polémico como controlar los ensayos clínicos aleatorios no han podido demostrar un beneficio claro. La mayoría de los expertos no recomiendan su uso a menos que el pH es,7. Puede darse como 1,4% bicarbonato de sodio 500 ml durante 30 minutos, pero empeoran el
30 31 hipopotasemia.
Aunque el agotamiento de fosfato se encuentra a menudo en pacientes con CAD, no suele ser necesario el reemplazo. No se ha demostrado beneficio claro en la rutina de la corrección de la hipofosfatemia con fosfato intravenoso; de hecho puede ser dañino,
32–34 causando hipocalcemia e hipomagnesemia. Si es necesario sustituir- ment, que es más seguro utilizar los suplementos orales. Ningún estudio se ha centrado en la sustitución de fosfato en pacientes con HHS.
La DKA y HHS predispone a los pacientes a riesgo de trombosis,
35 con deshidratación severa y cambios hemostáticos. Aunque la anticoagulación profiláctica debe ser considerado, no hay datos para apoyar su seguridad o eficacia. Lo que sí se sabe es que existe un mayor riesgo de hemorragia digestiva en pacientes con CAD, que alrededor del 9% de los pacientes se ven afectados y que este es de
36 asociados con un aumento de sangrado no relacionado con la mortalidad.
Afortunadamente, las complicaciones serias relacionadas con el tratamiento de la DKA o HHS son raros en los adultos, pero incluye edema cerebral y síndrome de distrés respiratorio del adulto. El edema cerebral se cree que es causada por el rápido cambio en el fluido extracelular al espacio intracelular debido al rápido descenso de la osmolalidad extracelular. Este es aportado por la rápida corrección de sangre
37 38 nivel de glucosa y demasiado rápida sustitución del líquido. Síndrome de distrés respiratorio del adulto o edema pulmonar no cardiogénico se cree que está relacionado con los efectos osmóticos
gradientes 39 dando lugar a un edema intersticial de los pulmones.
Hyperchloraemic acidosis metabólica se observa frecuentemente en pacientes con CAD y es probablemente debido a la pérdida de ketoanions
40 41 en la orina y el exceso de cloruro en sustitución del líquido. Sin embargo, no parece haber ningún efecto adverso y se corregirá
42 espontáneamente.
La transición de la infusión continua de insulina a través de inyecciones de insulina neous subcuta- puede ser difícil y a menudo mal manejada por el personal médico subalterno. La participación del equipo de diabetes sería preferible. Insulina subcutánea puede iniciarse una vez que se ha resuelto la DKA. Los criterios para la resolución de la CAD según lo propuesto por la Asociación de Diabetes americana son el nivel de glucosa, 11 mmol/l (200 mg/dl), bicarbonato venoso de 0,18 mmol/l y pH venoso .7.30. Además, la infusión de insulina
no deben detenerse hasta que los pacientes puedan comer y beber normalmente. Los pacientes con diabetes conocida puede reiniciarse en el actual régimen de insulina subcutánea. En los recién diagnosticados, un régimen de dos veces al día con insulina de acción intermedia se utiliza a menudo. La dosis se divide en dos tercios dado en la mañana y una tercera en la noche. La dosis de insulina es aproximadamente 0.5–1.0 U/kg/día o para usar la insulina requieren- bles en los últimos 24 h sobre la infusión de insulina como guía. El

descargado desde el 5 de junio de 2008 pmj.bmj.com
diabético y emergencias endocrinas de
insulina subcutánea debe iniciarse al menos 1 h antes de la suspensión de la infusión de insulina para evitar rebote caemia hypergly- e incluso la DKA. Sin embargo, con los nuevos análogos de insulina humana de acción rápida (Lispro, Aspart y glulisina), puede ser posible detener la escala deslizante de insulina inmediatamente sobre el inicio de insulina subcutánea. Algunos pacientes con diabetes tipo 2 puede ser descargada en agentes antiglycaemic oral.
Alrededor del 50% de las admisiones DKA puede prevenirse y reducir los ingresos hospitalarios con diabetes educación y cuidados de seguimiento.
Hipoglucemia
Hipoglucemia es un diagnóstico bioquímico definido como el nivel de glucosa en la sangre, de 2,5 mmol/l, pero se cree por los pacientes, familiares y amigos como un grupo de síntomas. En 2004–5, en Inglaterra, hay sólo alrededor de 8000 hospitalizaciones relacionadas a la hipoglucemia, la mayoría de los cuales fueron debido a un tratamiento de insulina de tipo 1 ó 2, la diabetes mellitus, aunque sulfonilurea medicamentos pueden
causar también 43 episodios hipoglucémicos. Sin embargo, la mayoría de los episodios caemia hypogly- son administrados por los pacientes y por los servicios de ambulancia, y cuenta con cerca de 90 000 llamadas por año en el
REINO UNIDO 44. Episodios hipoglucémicos son una consecuencia inevitable de un estricto control en el manejo de la diabetes, con el control de la Diabetes y las complicaciones Trial mostrando 2–6 veces el aumento de riesgo de hipoglucemia severa en el tratamiento intensivo de la
diabetes tipo 1 brazo de 45 en comparación con el grupo convencional. El miedo a la hipoglucemia puede resultar en pacientes con sus niveles de glucosa en la sangre en el lado superior, pero la manera de reducir su riesgo es tener una estrecha vigilancia de su nivel de glucosa en sangre y tomar las medidas adecuadas cuando se desarrollan los síntomas.
Aunque no existen síntomas específicos de hipoglucemia, se pueden agrupar como autonómico (ie, sudoración, sensación de calor, ansiedad, náuseas, taquicardia e incluso el hambre) o relacionadas con neuroglycopenia (ie, cansancio, descoordinados, trastornos visuales, somnolencia, modificación del comportamiento, confusión y, si se deja sin tratamiento, el coma y las convulsiones). Los síntomas autonómicos tienden a ocurrir en primer lugar, a un nivel de glucosa en la sangre de alrededor 3.3–3.6 mmol/l y neuroglycopenia en,2,6 mmol/l. Cuando los síntomas autonómicos son leves, pueden no ser reconocidos, especialmente en pacientes con buen control. Aquellos con
46 pueden desarrollar neuropatía autonómica desconocimiento de hipoglucemia.
Inconsciencia hipoglucemia ocurre hasta en un tercio de los pacientes con diabetes tipo 1, pero, afortunadamente, con la evitación de episodios hipoglucémicos, la inconsciencia puede ser revertido; por el contrario, algunos pacientes tienen síntomas hipoglucémicos cuando su nivel de glucosa en la sangre está por encima de la meta Range—that es, . 47 48 7.0 mmol/l. Los estudios tanto en la diabetes tipo 1 y 2 mostraron
síntomas autonómicos que pueden desencadenarse en mayor
nivel de glucosa en la sangre de 49 pacientes con hiperglucemia crónica.
La mayoría de los episodios leves pueden tratarse mediante el consumo de carbohidratos refinados, tales como 2–6 tabletas de dextrosa, seguido por largos- actuando de carbohidratos, tales como dos galletas digestivas. A menudo, el problema es que la hipoglucemia es overtreated, provocando Hyperglycaemia—for ejemplo, beber toda una botella de lucozade.
Cuando los pacientes tienen episodios de hipoglucemia, pueden ser tratadas con hypostop (30% glucosa) gel, aplicado a la mucosa bucal.
En los pacientes inconscientes, amigos o parientes capacitados en el uso de glucagón pueden dar 1 mg de glucagón intramuscular o subcutánea mientras espera la ayuda médica. Los pacientes en el hospital puede ser tratados inicialmente con 50 ml de dextrosa 50% intravenosa (irritante para venas periféricas) y el glucagón, seguido por un 10% de dextrosa en infusión. El uso de un ''hypobox'' que contiene todos los agentes preferidos para tratar la hipoglucemia y un algoritmo de qué hacer se está estableciendo en los hospitales, como el conocimiento de la hipoglucemia se ha encontrado
50 51 ser pobres entre los médicos en formación.
81
Una vez que el paciente ha tenido un episodio de hipoglucemia severa, es posible que él o ella tienen deficiencias en el reconocimiento de los síntomas de la hipoglucemia en las siguientes 24 horas, y por eso debe ser extra vigilantes.
La gestión más importante de hipoglucemia es identificar las causas para prevenir futuros episodios de educa- ción y apoyo.
Hipercalcemia
hipercalcemia es un hallazgo relativamente común de laboratorio, con una amplia gama de causas posibles. La mayoría de los casos en atención primaria son debido al hiperparatiroidismo, mientras que aproximadamente el 65% de los casos en
52 hospital son debido a la malignidad. Los síntomas de caemia hypercal- son bastante inespecíficos e incluyen fatiga, debilidad,
53 anorexia, depresión, dolor abdominal y estreñimiento. Tiene efectos en varios sistemas. En el sistema gastrointestinal, la manifestación más común es el estreñimiento, aumento de gastrina
54 55 secreción y, en casos severos, la pancreatitis aguda. En el riñón, la hipercalcemia causa la litiasis renal, insuficiencia renal aguda y crónica, diabetes insípida nefrogénica y
56–renal acidosis tubular 58. Trastornos neuropsiquiátricos incluyen la ansiedad y la depresión puede ocurrir en una concentración de calcio de 3 mmol/l; a una concentración mayor de 0,4 mmol/l, la confu-
59 sión, alucinaciones y coma puede ocurrir.
El manejo de la hipercalcemia sintomática (0.3 mmol/l), independientemente de la causa implica la expansión de volumen con solución salina isotónica por vía intravenosa. Hasta 3–6 l en 24 h puede ser necesaria, ya que la mayoría de los pacientes hipovolémicos debido a la diuresis y
60 las náuseas y los vómitos. No hay ninguna función para el uso rutinario de diurético de asa, ya que puede agravar la hipovolemia y causar hipopotasemia. Puede utilizarse si hay líquido o retención de sal debido a insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, pero el equilibrio de los fluidos se
61 requieren un seguimiento muy estrecho.
Una vez que los pacientes son rehidratado, el método más eficaz de reducir el calcio es utilizar bisfosfonatos intravenosos. El bisfosfonato pamidronato es más comúnmente utilizado en una dosis de 60 mg si la concentración de calcio es entre 3 y
61 de 3,4 mmol/l y 90 mg si es mayor. La concentración de pamidronato no debería ser.60 mg en 250 ml de solución salina isotónica, que puede darse como una infusión lenta, a razón de 20 mg/h. El calcio suele caer por día 3 y está en un comedero por día 5,
62 con normocalcaemia mantenido por más de 3 semanas.
El ácido ibandrónico (4 mg intravenoso), es ahora también una licencia para el tratamiento de hipercalcemia debido a la malignidad. Es igualmente eficaz en las pruebas en comparación con el pamidronato, pero puede darse más de 15 min, y normocalcaemia
63 es mantenido por más de tres veces más.
Aunque la mayoría de los pacientes pueden responder a los bisfosfonatos, algunos no pueden. En estos casos, la calcitonina de salmón puede ayudar cuando se administra como 400 UI por vía intramuscular cada 6 h. Aunque es relativamente seguro, efectos secundarios, como enrojecimiento y las náuseas son comunes y la duración está limitada a 48 h debido a tachyphy-
64 laxis. En algunos casos, los corticosteroides, como la prednisolona 40 mg puede ser útil. En casos extremadamente resistente de hipercalcemia, especialmente asociados con insuficiencia cardíaca o renal, la diálisis puede ser utilizado como último recurso.
Hay posibles futuros tratamientos con el desarrollo de la no-calcaemic análogos de calcitriol de hipercalcemia inducida por el cáncer y el desarrollo de calcimimetic para
65 el hiperparatiroidismo primario. Independientemente de las causas de la hiper- calcaemia, se debe tratar la causa subyacente y de las medidas preventivas adoptadas para mantener normocalcaemia.
Tormenta tiroidea
tormenta tiroidea es una enfermedad extremadamente rara, con sólo 16 casos reportados en Inglaterra en 2004–5, aunque el número total de
1 entradas relacionadas con tirotoxicosis es sólo alrededor de 750 casos


pmj.bmj.com www.postgradmedj.com descargado desde el 5 de junio de 2008
82
tormenta tiroidea es potencialmente mortal y las características son generalmente personas de tirotoxicosis pero más severos, y pueden incluir fiebre (.38,5 ºC), taquicardia desproporcionada para la fiebre, la confu- sión, agitación, náusea y vómitos, hipertensión, insuficiencia cardiaca congestiva, aumento de la transaminasa alanina, phos alcalina- phatase y bilirrubina, con evidencia bioquímica de thyrotox- icosis. El criterio formal para la tormenta tiroidea con un punto
66 sistema está descrito por Burch y Wartofsky.
Es inusual para el hipertiroidismo sin tratar de presentar como tormenta tiroidea, ya que generalmente hay que precipitó los acontecimientos tales como la cirugía, sepsis, quemaduras, lesiones, accidentes cardiovasculares DKA, tratamiento o parto 131 yodados, status epilepticus, me tinturas de contraste. La sobredosis de tiroxina no causa tormenta tiroidea, pero la patogenia permanece poco claro, con descarga aguda de la tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) de la glándula tiroides
67 68 e implicaba la inhibición de T4/T3 a la globulina.
Los principios de tratamiento son para disminuir la producción y liberación de hormonas tiroideas, para bloquear los efectos de circulación de T4 y T3, y tratar con el precipitants subyacente. Para bloquear la síntesis de hormona tiroidea preferimos utilizar metimazol 20 mg intravenoso cada 4–6 h (hasta que podamos tomar carbimazole oral 30 mg dos veces al día), pero otros pueden preferir el propiltiouracilo 200 mg cada 4 h (oral o a través de la sonda nasogástrica) como también bloquea T4 a T3 la conversión.
Ambos medicamentos también puede ser dada por el recto. Para bloquear la conversión de T4 a T3, Lugol's yodo diluido (0.3 ml a 50 ml cada 8 h dadas oralmente o por sonda nasogástrica durante 5 días) pueden ser utilizados. Anteriormente se utilizó yoduro de sodio por vía intravenosa, pero formas estériles ya no están disponibles. Si los pacientes son alérgicos al yodo, el carbonato de litio (300 mg cada 6 h, con niveles de litio comprueba dos veces al día hasta una dosis terapéutica de 1 mmol/l es alcanzado) puede usarse en su lugar. Esteroides intravenosos también bloqueará la conversión de T4 a T3 y dexametasona 4 mg 4 veces al día por vía intravenosa o hidrocortisona (100 mg cuatro veces al día) es recomendable. Si no hay contraindicaciones para b-bloqueador, entonces la elección es el propranolol 80 mg tres veces al día (por vía oral o a través de la sonda nasogástrica) o 1 mg/min nously intrave- hasta que la frecuencia de pulso es .100 latidos/min. Si b-bloqueantes es contraindicada, las posibles alternativas incluiría cal- cium o bloqueadores de los canales de la digoxina. Los tratamientos pueden incluir apoyo vigoroso si procede, reanimación con líquidos de refrigeración externa y paracetamol para la pirexia (salicilatos deben evitarse ya que inhiben la hormona tiroidea vinculantes y pueden empeorar la tormenta tiroidea), y los pacientes deberían idealmente ser gestionado en alta dependencia médica; unidad de cuidados intensivos deben ser consideradas.
El coma por mixedema
coma mixedematoso es un síntoma o signo de hipotiroidismo severo- ism con disminución del estado mental y la hipotermia. Se asocia con una alta mortalidad, pero es raro en la actualidad debido a los primeros
69 70 diagnóstico de hipotiroidismo. En 2004, en Inglaterra, hubo algo más de 500 ingresos hospitalarios relacionados con hipotiroidismo,
1 de las cuales 11 se debieron a coma por mixedema.
El coma mixedematoso puede ser la primera presentación del nuevo hipotiroidismo, frecuentemente precipitado por una infección, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, el cardias myo- medicamentos sedantes o la exposición al frío. El tratamiento se inició sobre la base de una sospecha clínica, especialmente en responder a los pacientes con antecedentes de hipotiroidismo, tiroidectomía anterior o previo tratamiento con yodo radioactivo, aunque la sangre deben ser tomadas para las pruebas de la función tiroidea y cortisol en primer lugar. Inicialmente, el precipitante de la enfermedad debe ser identificada y tratada y tratamientos complementarios generales instigado. Insuficiencia suprarrenal también deben ser tratados con hidrocortisona endovenosa hasta que quede excluido, como puede ser la hormona adrenocorticotropa (ACTH) junto con la deficiencia de la hormona estimulante de la tiroides por deficiencia en la glándula pituitaria.
www.postgradmedj.com
Kearney, Dang
Sitios web útiles
N Diabetes UK
Http://www.diabetes.org.uk/home.htm
N American Diabetes Association
http://www.diabetes.org/home.jsp
N International Diabetes Federation
http://www.idf.org/home/
N La Sociedad de Endocrinología
http://www.endocrinology.org/default.htm
N La Fundación pituitaria

enfermedad Addison's http://www.pituitary.org.uk/ n Grupo de Autoayuda
www.addisonsdisease.org.uk
N británica Fundación tiroides
Http://www.btf-thyroid.org/
la temperatura central debe comprobarse utilizando un termómetro de lectura baja, como la mortalidad de esta afección está relacionada con la gravedad de la hipotermia. La hipotermia es debido a una disminución del metabolismo reduce la generación de calor. La ad- ministración de la hipotermia es la misma que la de cualquier causa, con la reanimación, re-calentamiento gradual y tratamiento de arritmias.
Como es una condición muy rara, no hay estudios clínicos que sugieren que el mejor método de reemplazo de la hormona tiroidea. Algunos prefieren nologists endocri- T3 (10–25 mg cada 8 h) por vía intravenosa, ya que tiene una mayor actividad biológica y T4 a T3 la conversión está alterada en el hipotiroidismo. Sin embargo, si el exceso de mortalidad se da T3 mayo
71–73 aumento. Como alternativa, muchos prefieren–T4 a 200 a 500 mg por vía intravenosa o a través de la sonda nasogástrica como la primera dosis, seguida de 50–100 mg al día, utilizando la dosis menor en las personas de edad avanzada.
Otros son partidarios de dar una combinación de T3 y T4.
Insuficiencia suprarrenal aguda
insuficiencia suprarrenal aguda es una emergencia potencialmente mortal que se presenta con shock y no específicos de las características clínicas, como anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre y letargo general. La mayoría de las crisis ocurren en diagnosticar la enfermedad en pacientes Addison's en reemplazo de esteroides con inter- infección actual o estrés agudo con un fracaso en el aumento de la dosis de esteroides. Son causas poco comunes de infarto adrenal bilateral/ hemorragias e insuficiencia suprarrenal secundaria, que puede
74 75 presente con hipoglucemia. El tratamiento inicial es la reanimación del paciente con líquido intravenoso (2–3 l de solución salina al 0,9%), con muestras de sangre de los niveles de cortisol y ACTH aleatorio (la muestra debe colocarse sobre el hielo y debe llegar al laboratorio en un plazo de 30 min). Glucocorticoides por vía intravenosa (100 mg de hidrocortisona seis horas) debe iniciarse inmediatamente y sin demora, a la espera de corto synacthen test.
Aunque la hipotensión y alteraciones de electrolitos son predominantemente debido a la deficiencia de minerales en reemplazo de corticoides, no es necesario suprarrenal aguda como el sodio y el reemplazo de volumen con solución salina 0.9% es suficiente. Las causas desencadenantes de la crisis suprarrenal deben identificarse y tratarse.

Descargar desde el 5 de junio de 2008 pmj.bmj.com
diabético y emergencias endocrinas
los criterios de diagnóstico de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucemiante, según la Asociación Americana de la diabetes
cetoacidosis diabética N Glucosa.13.8 mmol/l N pH,7,30 N de bicarbonato sérico,18 mmol/l N brecha aniónica.10 N Ketonaemia
hiperosmolar hiperglucemiante glucosa estado n.33,3 mmol/l N pH.7.30 N de bicarbonato sérico.15 mmol/l N La osmolalidad sérica.320 N rastros de cetonas pueden estar presentes en orinas
cuando los pacientes son estables, el diagnóstico puede confirmarse realizando una breve prueba de synacthen. Una larga prueba de synacthen puede ser necesaria si el nivel de ACTH es equívoca para diagnosticar insuficiencia suprarrenal secundaria. La dosis de mantenimiento suele ser glucocorticoides hidrocortisona 10 mg dos veces al día (tomada a primera hora de la mañana y a las 17:00) o 10 mg por la mañana y 5 mg
76 a las 12:00 y las 17:00 h. El mineral es un reemplazo de corticoides valorando dosis de fludrocortisona 50–200 mg/día según los síntomas patient's postural y la presión arterial. Actividad rennin Plasma y U&s también puede ser utilizado por algunos endocrinolo-
77 78 GIST.
Un esteroide tarjeta necesita ser transportado o un brazalete de alerta médica comprados para asegurar la notificación de reemplazo de esteroides en el caso de incapacitación. En enfermedades leves, como infección del tracto respiratorio superior, los pacientes necesitan el doble de la dosis de esteroides habitual hasta que estén bien y luego a reducir gradualmente la dosis normal. Si los pacientes no pueden tomar medicamentos orales, ingreso hospitalario por esteroide intravenoso es obligatorio. Una inyección intramuscular de hidrocortisona de emergencia pueden ser dadas a los pacientes para auto-inyección para permitir algún tiempo adicional antes de la admisión al departamento de accidentes y urgencias. La cantidad exacta de la cobertura necesaria de esteroides para la cirugía sigue siendo incierto, aunque las pautas estándar utilizados son 100 mg de hidrocortisona endovenosa en la inducción y 50 mg tres veces al día hasta que el paciente es apto para tomar una dosis oral normal.
PHAEOCHROMOCYTOMA CRISIS CATECOLAMINA o
hipertensión es un problema muy común, pero fortu- nately hipertensión maligna o acelerada, con graves lesiones vasculares de los riñones y los ojos ahora es raro. No hay nivel arbitrario de presión arterial en la que la hipertensión se convierte en una emergencia, en lugar de urgencia pero.La presión arterial sistólica de 220 mm Hg y la presión diastólica.120 mm Hg son los valores límite generalmente aceptados. Los pacientes con
resolución de la cetoacidosis diabética y arranque el régimen de insulina subcutánea
glucosa,11 mmol/l de bicarbonato venoso.18 mmol/l pH.7.30
NNNN capaz de comer y beber
83
Hipoglucemia síntomas
autonómicos. N la sudoración, sensación de calor N Náuseas N PALPITACIÓN N N Hambre
phaeochromocytoma crisis de ansiedad pueden presentarse con características clínicas de sudoración profunda, marcada taquicardia, palidez, entumecimiento
Neuroglycopenia N Cansancio N descoordinación N alteraciones visuales N N N comportamiento alterado Somnolencia Confusión
79 hormigueo y frialdad de manos y pies. Crisis puede ser precipitado por el esfuerzo, el ejercicio, la presión sobre el abdomen, y fármacos como la anestesia. Un episodio puede durar desde unos pocos minutos hasta varias horas y puede presentarse como una frecuencia de varias veces al día o una vez al mes o menos. Si phaeochromocytoma se sospecha que la causa subyacente de la crisis hipertensiva, el tratamiento de elección debe ser a-bloqueantes intravenosos como fentolamina (1–5 mg repetidos cada 15 min como fenoxibenzamina (requerido) o 1 mg/kg perfundida durante al menos 2 h, con riesgo de contacto sensibilidad). Un b-bloqueantes pueden también ser utilizados, pero siempre debe darse después del UN-bloqueador para evitar la vasoconstricción mediada por una oposición que pueda empeorar el hyperten- sión. Una alternativa sería nitroprusiato (la infusión inicial de 0,3 m/kg/min, con aumento de la dosis cada 5 min valorando a la respuesta de la presión arterial), pero contiene el peligro de hipotensión severa y por lo que su uso requiere una estrecha supervisión.
Toxicidad de cianuro es una complicación extremadamente rara de nitroprusiato y puede reducirse mediante la infusión de balamin hydroxoco- 25 mg/h. Una vez que se controla la presión arterial, el tratamiento definitivo es la cirugía, que lleva al control de la presión arterial en aproximadamente el 75% de los casos. La identificación de pacientes con hipertensión arterial secundaria a phaeochromocytoma es difi-
80 culto. Sin embargo, la triada clásica de cefalea, palpitaciones y sudoración en la presencia de hipertensión arterial tiene una alta especificidad (93,8%) y sensibilidad (90,9%) para el diagnóstico de
chromocytoma phaeo- 81. Lamentablemente, esto no impedirá que todos los casos de crisis que no todos los pacientes con phaeochromocytoma tienen signos ni síntomas.
Apoplejía pituitaria
hipopituitarismo aguda es poco frecuente y se debe a un infarto de la pituitaria o hemorragia. Miocardio generalmente ocurre después de una pérdida sustancial de sangre durante el parto en Sheehan's síndrome, y generalmente se sospecha si en días o semanas después de la entrega no es el letargo, anorexia y falta de lactato.
La apoplejía hipofisaria resultados de hemorragia en el adenoma hipofisario. La fisiopatología precisa sigue siendo incierto, pero se asocia con trauma, cirugía cardiaca, hipertensión, prueba de función pituitaria dinámica y un gran número de otras condi-
82 83 ciones. Los síntomas pueden evolucionar a lo largo de varias horas o días e incluyen dolores de cabeza, defectos del campo visual, náuseas y vómitos,
84 85 centros de neurología y altera el nivel consciente. Es un trastorno raro pero parece darse en entre el 0,6% y el 25% de los casos
86-88 de tratados adenoma.


pmj.bmj.com www.postgradmedj.com descargado desde el 5 de junio de 2008
84
tormenta tiroidea
características clínicas N Fiebre.38,5 ºC N N Taquicardia confusión y agitación N Náuseas y vómitos hipertensión N N N fallos cardíacos congestivos prueba anormal de la función hepática
tratamientos N Tratamiento de las causas subyacentes y el cuidado médico de apoyo N metimazol 20 mg intravenoso 4–6 hora o pro- pylthiouracil 200 mg 4 horas verbalmente o mediante sonda nasogástrica N Lugol's 0,3 ml de yodo diluido en 50 ml de agua cada 8 horas; alternativa, carbonato de litio dexametasona 4 mg intravenoso 6 hora NN propranolol 80 mg cada 8 horas por vía oral o a través de sonda nasogástrica; alternativa, de los canales de calcio La digoxina o bloqueador de
un alto grado de sospecha es necesaria para hacer el diagnóstico clínico, aunque common diagnóstico diferencial de la hemorragia subaracnoidea y la meningitis bacteriana requerirá la obtención de imágenes del cerebro y debe identificar un problema pituitario. Aunque una tomografía computarizada de la cabeza es más fácil de obtener esto es menos sensible en el diagnóstico de lesiones pituitarias. En una serie retrospectiva, tomografía computarizada de un tumor en la pituitaria identificadas en 93% y la hemorragia en el 21% de los casos, mientras que
89 imágenes por resonancia magnética identificaron 100% y 88%, respectivamente.
La gestión inmediata es favorable con una observación atenta de la función vital, incluyendo monitor de glucosa en la sangre- ing 1–2 cada hora. El colapso cardiovascular es debido a deficiencia de cortisol secundario a deficiencia de ACTH y la gestión de crisis addisoniana, con hidrocortisona 100 mg intravenoso de seis horas. Corticoides minerales no es necesaria, ya que la deficiencia de ACTH no causa la pérdida de sal, el volumen contrac- ción y hyperkalaemia como la secreción de aldosterona no se ve afectada.
Es muy probable que otras deficiencias de hormona pituitaria que se manifiesta, aunque la apoplejía hipofisaria puede ocurrir en los
90 ajuste del hipopituitarismo crónica de otras causas. Si la tiroxina es ser dado debe ser dado después de la administración de glucorticoid, para evitar la exacerbación del colapso cardiovascular después de la corrección de la tasa metabólica.
Existe controversia sobre si la apoplejía pituitaria deben ser manejados de forma conservadora o deben someterse a descompresión neuroquirúrgico temprano. La mayoría de los médicos abogan por rutina- noidal transphe precoz de la cirugía, especialmente cuando hay agudeza visual o
campo visual 91 anomalías, como la recuperación es mayor. Sin embargo, algunos estudios han encontrado que, en pacientes en los cuales no hay déficit visual o el déficit es resolver espontáneamente, quirúrgica temprana inter- siones no ofrecen ninguna mejora en los resultados finales en términos de neuro-oftalmológicos defecto o deficiencia endocrina
92 en comparación con el tratamiento conservador. Una vez que estos pacientes están estables, se requerirá una investiga- ción endocrina completo para evaluar la necesidad de terapia de reemplazo hormonal, y larga vida de seguimiento será requerida.
En conclusión, la mayoría de las emergencias endocrinas encontradas por médicos generales se refieren a la hiperglucemia o hipoglucemia en diabetes y deben ser manejados de acuerdo a los protocolos locales, para reducir la mortalidad y la morbilidad asociadas con
www.postgradmedj.com
Kearney, Dang
estas condiciones. El resto de emergencias endocrinas son extremadamente raros y, por lo tanto, óptima gestión deberían involucrar a los especialistas apropiados en la primera oportunidad, pero el tratamiento nunca debe ser retrasado por una prueba confirmatoria.
El diagnóstico real siempre puede ser confirmado una vez que el paciente está estable.
Resumen N emergencias endocrinas son raras N Usar protocolo local si está disponible N no retrasar el tratamiento de los resultados de la investigación N implican el equipo endocrino principios sobre
preguntas de autoevaluación (TRUE (T), Falsa (F); RESPUESTAS AL FINAL DE LAS REFERENCIAS)
1. Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la DKA es verdadera?
A. La DKA sólo ocurre en personas con diabetes tipo 1 B. La definición de la ada de la CAD incluye una glucemia mayor de 13,8 mmol/L C. cetonas pueden no estar presentes D. La mortalidad es superior al 15% E. El precipitante más común es la isquemia
2. El diagnóstico diferencial de una acidosis metabólica con anión Gap elevado incluye
acidosis láctica: A. B. C. sobredosis de paracetamol, la intoxicación con alcohol D. La intoxicación con Paraquat E. intoxicación por salicilato
3. El manejo de la CAD incluye habitualmente
insulina intramuscular: A. B. C. Uso de suplementos de fosfato 0,45% de solución salina IV D. terapia con bicarbonato E. anticoagulación con warfarina
4. Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas acerca de hipoglucemia?
A. La disfunción autonómica puede provocar inconciencia hipoglucemiante B. En el paciente consciente se tratan mejor con intrave- nous dextrosa C. Hypostop gel puede ser administrada por un amigo o pariente D. glucagón pueden ser dadas oralmente E. Es comúnmente precipitado por una infección
5. Características de tormenta tiroidea incluyen
depresión: A. B. C. Náuseas y vómitos agitación y confusión D. HIPERPIREXIA E. bradicardia
6. Tratamiento de la tormenta tiroidea pueden incluir:
A. yodo

pmj.bmj.com Lugols descargado desde el 5 de junio de 2008
diabéticos y emergencias endocrinas
B. dexametasona intravenosa C. a-bloqueantes D. SALICILATOS E. Metimazol
7. Insuficiencia suprarrenal aguda
A. Se pueden presentar con dolor abdominal B. Se trata mejor con hidrocortisona oral C. Puede ser precipitado por el cese repentino de largo plazo esteroides exógenos D. Puede causar hipoglucemia E. nunca es mortal,
8. Apoplejía pituitaria
A. ocurre, secundaria a un infarto o hemorragia de la glándula pituitaria B. generalmente está asociada con una hemiplejía C. requiere cirugía D. en todos los casos deben ser tratados con hidrocortisona hasta ACTH reserva está confirmada E. requiere urgente evaluación del campo visual
.
Afiliaciones de los autores
T Kearney, C Dang, Esperanza Hospital, Salford, Reino Unido
intereses contrapuestos: Ninguno declarado.
Referencias
1 Umpierrez GE, Woo W, Hagopian WA, et al. Análisis inmunogenética sugiere diferentes patogénesis de obesos y lean los afroamericanos con cetoacidosis diabética. Diabetes Care 1999;22:1517–23.
2 Un Zern Balasubramanyam, JW, Hyman DJ, et al. Nuevos perfiles de la cetoacidosis diabética: tipo 1 vs diabetes tipo 2 y el efecto de la etnicidad. Arch Intern Med 1999;159:2317–22.
3 AE Kitabchi Umpierrez, GE, Murphy MB, et al. Crisis de hiperglucemia en la diabetes.
Diabetes Care 2004;27(Suppl 1):S94–102.
4 NHS, Atención Sanitaria y Social Centro de Información. Http://www.hesonline.nhs.uk/ facilidad (consultado el 25 de octubre de 2006).
5 El Estudio EURODIAB DMID complicaciones. Complicaciones microvasculares y aguda en pacientes DMID. Diabetologia 1994;37:278–85.
6 Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Diagnóstico detallado y procedimientos:
Encuesta Nacional de descarga, 1995. Estadísticas Vitales de Salud 1997;13:130.
7 Basu, cerca CF, Jenkins D, et al. La persistencia de la mortalidad en la cetoacidosis diabética.
Diabet Med 1993;10:282–4.
8 ml de Malone, Gennis V, Goodwin JS. Características de la cetoacidosis diabética en mayores frente a los adultos jóvenes. J Am Geriatr Soc 1992;40:1100–4.
9 Matz R. nonacidotic HNAD Hiperosmolar (diabetes). En: Porte D Jr, Sherwin RS, eds. Diabetes mellitus: teoría y práctica. Amsterdam: Elsevier, 1997:845–60.
10 K, Soerensen Ellemann JN, Pedersen L, et al. La epidemiología y el tratamiento de la cetoacidosis diabética en una población de la comunidad. Diabetes Care 1984;7:528–32.
11 WH Polonsky, Anderson BJ, Lohrer PA, et al. Omisión de la insulina en mujeres con DMID. Diabetes Care 1994;17:1178–85.
12 P Felig, Sherwin RS, somán V, et al. Interacciones hormonales en la regulación de la glucosa en la sangre. Los últimos Prog Horm Res 1979;35:501–32.
13 Chiasson JL, Aris-Jilwan N, Belanger R, et al. Diagnóstico y tratamiento de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucemia. ] CMAJ 2003;168:859–66.
14 Campbell IW, Duncan LJ, Innes JA, et al. Dolor abdominal en pacientes diabéticos descompensación metabólica. Significado clínico. JAMA 1975;233:166–8.
15 Fraser RJ, Horowitz M, Maddox AF, et al. La hiperglucemia se ralentiza el vaciamiento gástrico de tipo 1 (insulino-dependiente) La diabetes mellitus. Diabetologia 1990;33:675–80.
16 De Boer SY, Masclee AA, Lam WF, et al. Efecto de la hiperglicemia en la motilidad de la vesícula biliar en el tipo 1 (insulino-dependiente) La diabetes mellitus. Diabetologia 1994;37:75–81.
17 Umpierrez GE, Kelly JP, Navarrete JE, et al. Crisis de hiperglucemia en las zonas urbanas de los negros. Arch Intern Med 1997;157:669–75.
18 Kitabchi AE, pared BM. La cetoacidosis diabética. Med Clin North Am 1995;79:9–37.
19 Kaminska ES, G. Pourmotabbed falsos valores de laboratorio en la cetoacidosis diabética y la hiperlipidemia. Am J Emerg Med 1993;11:77–80.
85
20 Fisher JN, Kitabchi AE. Un estudio aleatorio de terapia de fosfato en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. J Clin Endocrinol Metab 1983;57:177–80.
21 Carroll P, Matz R. La diabetes mellitus no controlada en adultos: experiencia en el tratamiento de la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar no cetosico con bajas dosis de insulina y un régimen de tratamiento uniforme. Diabetes Care 1983;6:579–85.
22 F, Lehrner Vinicor LM, Karn RC, et al. Hiperamilasemia en cetoacidosis diabética:
orígenes y significado. Ann Intern Med 1979;91:200–4.
23 Yadav D, Nair, Norkus EP, et al. Inespecíficos hiperamilasemia y hiperlipasemia en cetoacidosis diabética: incidencia y correlación con anormalidades bioquímicas. Am J Gastroenterol 2000;95:3123–8.
24 cm, Slovis Mork VG, Slovis RJ, et al. La cetoacidosis diabética y la infección:
el recuento de leucocitos y diferencial temprano como predictores de infección grave.
Am J Emerg Med 1987;5:1–5.
25 Moss JM. Cetoacidosis diabética: tratamiento eficaces de bajo costo en un hospital comunitario. South Med J 1987;80:875–81.
26 de mayo de mí, joven C, Rey J. La utilización de recursos en el tratamiento de la cetoacidosis diabética en adultos. Am J Med Sci 1993;306:287–94.
27 Alberti KG, Hockaday TD, Turner RC. Pequeñas dosis de insulina intramuscular en el tratamiento de diabetes ''coma''. Lancet 1973;2:515–22.
28 HS, sacos, AE Kitabchi Shahshahani M, et al. Respuesta similar de la cetoacidosis diabética a bajas dosis de insulina por inyección intramuscular y la albúmina libre de infusión. Ann Intern Med 1979;90:36–42.
29 Fisher JN, MN, Kitabchi Shahshahani AE. Cetoacidosis diabética: bajas dosis de terapia con insulina por distintas rutas. N Engl J Med 1977;297:238–41.
30 Morris LR, Murphy MB, Kitabchi AE. La terapia con bicarbonato en grave cetoacidosis diabética. Ann Intern Med 1986;105:836–40.
31 Palanca E, Jaspan JB. Terapia con bicarbonato de sodio en la cetoacidosis diabética grave.
Am J Med 1983;75:263–8.
32 Fisher JN, Kitabchi AE. Un estudio aleatorio de terapia de fosfato en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. J Clin Endocrinol Metab 1983;57:177–80.
33 Wilson HK, Keuer SP, lea como, et al. Terapia de fosfato en la cetoacidosis diabética.
Arch Intern Med 1982;142:517–20.
34 Invierno RJ, Harris CJ, Phillips LS, et al. La cetoacidosis diabética. Inducción de hipocalcemia e hipomagnesemia por terapia de fosfato. Am J Med 1979;67:897–900.
35 Hamblin PS, DJ, Chosich Topliss N, et al. Las muertes asociadas con la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. 1973–1988. Med J Aust 1989;151:1439, 441–2, 444.
36 ¿Faigel, Metz DC. La prevalencia, etiología y significado pronóstico de la hemorragia digestiva alta en la cetoacidosis diabética. Dig Dis Sci 1996;41:1–8.
37 Bello FA, Sotos JF. Edema cerebral en la cetoacidosis diabética en los niños. Lancet 1990;336:64.
38 Rosenbloom AL. Crisis intracerebral durante el tratamiento de la cetoacidosis diabética.
Diabetes Care 1990;13:22–33.
39 Lorber D. Nonketotic hipertonicidad en la diabetes mellitus. Med Clin North Am 1995;79:39–52.
40 Oh MS, Carroll HJ, Uribarri J. Mecanismo de acidosis hyperchloremic normochloremic y en la cetoacidosis diabética. Nefrona 1990;54:1–6.
41 Madias NE, Homero SM, Johns CA, et al. Hypochloremia como consecuencia de brecha aniónica acidosis metabólica. Laboratorio J Clin Med 1984;104:15–23.
42 Oh MS, Banerji MA, Carroll HJ. El mecanismo de la acidosis hyperchloremic durante la fase de recuperación de la cetoacidosis diabética. Diabetes 1981;30:310–13.
43 Shorr RI, Ray WA, Daugherty JR, et al. Incidencia y factores de riesgo de hipoglucemia grave en personas mayores con insulina o sulfonilureas. Arch Intern Med 1997;157:1681–6.
44 Sampson MJ, Mortley S, Aldridge VJ. El East Anglian ambulancia emergencias diabetes Audit—numbers confianza y demografía. Diabet Med 2006;23:P101.
45 El control de la Diabetes y las complicaciones Trial Research Group. El efecto del tratamiento intensivo de la diabetes en el desarrollo y progresión de las complicaciones a largo plazo en la diabetes mellitus insulino-dependiente. N Engl J Med 1993;329:977–86.
46 Stephenson JM, Kempler P, Perin PC, et al. La neuropatía autonómica es un factor de riesgo para la hipoglucemia severa? El Estudio EURODIAB DMID complicaciones.
Diabetologia 1996;39:1372–6.
47 Fanelli CG, Epifano L, Rambotti AM, et al. Prevención meticulosa de hipoglucemia normaliza los umbrales de la glucemia y la magnitud de la mayoría de las respuestas neuroendocrinas, síntomas y la función cognitiva durante la hipoglucemia en los pacientes tratados intensivamente con DMID a corto plazo. Diabetes 1993;42:1683–9.
48 Buettner Lingenfelser T, U, Martin J, et al. Mejora de la respuesta hormonal counterregulatory deteriorados y la percepción de los síntomas a corto plazo con la evitación de la hipoglucemia en la DMID. Diabetes Care 1995;18:321–5.
49 Boyle PJ, Schwartz NS, Shah SD, et al. Las concentraciones de glucosa en plasma en la aparición de síntomas hipoglucémicos en pacientes con diabetes mal controlada y nondiabetics. N Engl J Med 1988;318:1487–92.
50 H Baker, Horton, bajo P, et al. "HYPOBOX' una ayuda práctica en el manejo de la hipoglucemia en el hospital. Diabet Med 2006;23:P186.
51 Forrest LV, Obuobie KO. Auditoría de hipoglucemia de gestión entre los médicos en formación. Diabet Med 2006;23:P187.
52 Paredes J Ratcliffe, WA, Howell A, et al. La hormona paratiroidea y la proteína relacionada con la hormona paratiroidea en la investigación de hipercalcemia en dos poblaciones del hospital. Clin Endocrinol (Oxford) 1994;41:407–13.
53 Bilezikian Mallette LE, JP, Heath DA, et al. Hiperparatiroidismo primario: características clínicas y bioquímicas. Medicine (Baltimore) 1974;53:127–46.
54 Norton JA, Cornelius MJ, Doppman JL, et al. Efecto de la paratiroidectomía en los pacientes con hiperparatiroidismo, síndrome de Zollinger-Ellison, y neoplasia endocrina múltiple tipo I: un estudio prospectivo. Cirugía 1987;102:958 66.–


pmj.bmj.com www.postgradmedj.com descargado desde el 5 de junio de 2008
86
55 D, Simonowitz Paloyan Paloyan D, E, et al. La pancreatitis asociada con hiperparatiroidismo primario. Am Surg 1982;48:366–8.
56 JE, M. Martinez-Maldonado Benabe nefropatía padece hipercalcemia. Arch Intern Med 1978;138:777–9.
57 Goldfarb, Agus ZS. Mecanismo de la poliuria de la hipercalcemia. Am J Nephrol 1984;4:69–76.
58 Manz F, Jaschke W, van Kaick G, et al. Nefrocalcinosis en radiografías, tomografía computada, ecografía y la histología. Pediatr Radiol 1980;9:19–26.
59 Gatewood JW, órgano CH Jr, Mead BT. Los cambios mentales asociados con hiperparatiroidismo. Am J Psychiatry 1975;132:129–32.
60 Hosking DJ, Cowley una Bucknall, CA. La rehidratación en el tratamiento de hipercalcemia severa. QJM 1981;50:473–81.
61 Bilezikian JP. Examen clínico 51: Manejo de la hipercalcemia. J Clin Endocrinol Metab 1993;77:1445–9.
62 Cuerpo JJ, Borkowski, Cleeren A, et al. Tratamiento de la hipercalcemia asociada con malignidad con difosfonato aminohydroxypropylidene intravenoso. J Clin Oncol 1986;4:1177–83.
63 Cuerpo JJ Bartl Burckhardt, R, P, et al. Uso actual de los bifosfonatos en oncología.
Internacional y Grupo de Estudio de cáncer de hueso. J Clin Oncol 1998;16:3890–9.
64 Ljunghall S. Uso de clodronato y calcitonina en hipercalcemia debido a la malignidad. Resultados recientes Cancer Res 1989;116:40–5.
65 Yu J, Papavasiliou V, Rhim J, et al. Análogos de la vitamina D: nuevos agentes terapéuticos para el tratamiento del cáncer epidermoide y sus asociados de la hipercalcemia.
Los fármacos anticancerosos 1995;6:101–8.
66 HB Burch, Wartofsky L. mortal tirotoxicosis. Tormenta tiroidea. Endocrinol Metab Clin North Am 1993;22:263–77.
67 Bourdoux Colebunders R, P, Bekaert J, et al. Libre determinación de hormonas tiroideas y sus proteínas en un paciente con severa tormenta tiroidea hipertiroidismo (tiroides?) y la encefalopatía. J Endocrinol Invertir 1984;7:379–81.
68 Brooks MH, Waldstein SS. Las concentraciones de tiroxina libre en tormenta tiroidea. Ann Intern Med 1980;93:694–7.
69 Yamamoto T, Fukuyama J, Fujiyoshi A. Factores asociados a la mortalidad del coma por mixedema: reporte de 8 casos y estudio de la bibliografía. Glándula tiroides 1999;9:1167–74.
70 Hylander B, Rosenqvist U. Tratamiento del mixedema Coma—factors asociado con desenlace fatal. Acta Endocrinol (Copenhague) 1985;108:65–71.
71 Hylander B, Rosenqvist U. Tratamiento del mixedema Coma—factors asociado con desenlace fatal. Acta Endocrinol (Copenhague) 1985;108:65–71.
72 Rodríguez I, E, Perez-Mendez Fluiters LF, et al. Los factores asociados con la mortalidad de los pacientes con coma mixedematoso: estudio prospectivo de 11 casos tratados en una sola institución. J Endocrinol 2004;180:347–50.
73 Holvey JN, CJ, Nicoloff Goodner JT, et al. Tratamiento del coma por mixedema intravenoso con tiroxina. Arch Intern Med 1964;113:89–96.
74 Burke CW. Insuficiencia corticosuprarrenal. Clin Endocrinol Metab 1985;14:947–76.
75 Stacpoole PW, Interlandi JW, Nicholson NOS, et al. La deficiencia aislada de ACTH: un trastorno heterogéneo. Revisión crítica y reporte de cuatro casos nuevos. Medicine (Baltimore) 1982;61:13–24.
76 Howlett TA. Una evaluación óptima de la terapia de reemplazo de hidrocortisona. Clin Endocrinol (Oxford) 1997;46:263–8.
BNF para Niños 2006, segunda edición anual
Kearney, Dang
77 M. L'age Oelkers W, control de sustitución mineralocorticoides en Addison's enfermedad mediante la medición de la renina plasmática. Klin Wochenschr 1976;54:607–12.
78 Smith SJ, MacGregor GA, Markandu ND, et al. La evidencia de que los pacientes con enfermedad Addison's son menos tratadas con este medicamento. Lancet 1984;1:11–4.
Ram de 79 CV. El feocromocitoma. Cardiol Clin 1988;6:517–35.
80 Cryer PE. Enfermedades del sistema sympathochromaffin. En: P, Frohman Felig LA, eds. Endocrinología y Metabolismo. New York: McGraw-Hill, 2001:525–51.
81 Bravo EL, Gifford RW Jr. conceptos actuales. Feocromocitoma: diagnóstico, localización y gestión, N Engl J Med 1984;311:1298–303.
82 Okuda O Umezawa Miyaoka H, M. La apoplejía hipofisaria causada por las pruebas de estimulación endocrina: reporte de un caso. Surg Neurol 1994;42:19–22.
83 J Abbott, Kirkby GR. Pérdida visual aguda y la apoplejía hipofisaria después de la cirugía. BMJ 2004;329:218–19.
84 Ayuk J, McGregor EJ, Mitchell RD, et al. Manejo agudo de la pituitaria o Apoplexy—surgery manejo conservador? Clin Endocrinol (Oxford) 2004;61:747–52.
85 HS, Schoebel Randeva J, Byrne J, et al. Apoplejía pituitaria clásica: características clínicas, de gestión y de resultados. Clin Endocrinol (Oxford) 1999;51:181–8.
86 g de Mohr, Hardy J. hemorragia, necrosis y apoplejía en los adenomas de la hipófisis.
Surg Neurol 1982;18:181–9.
87 facturas DC, Meyer FB, leyes ER Jr, et al. Un análisis retrospectivo de la apoplejía hipofisaria. Neurocirugía 1993;33:602–8.
88 Nielsen EH, Lindholm Bjerre J, P, et al. Frecuencia de la apoplejía hipofisaria en pacientes con adenoma hipofisario no funcionante. Clin Endocrinol (Oxford) 2006;64:319–22.
89 HS, Schoebel Randeva J, Byrne J, et al. Apoplejía pituitaria clásica: características clínicas, de gestión y de resultados. Clin Endocrinol (Oxford) 1999;51:181–8.
90 Kaufmann P, Lax SF, Radner H, et al. La hipotensión severa y coma secundario a hypophysitis anterior crónica no reconocidos. Cuidados intensivos Med 1995;21:847–9.
91 Arafah BM, Harrington JF, Madhoun ZT, et al. Mejora de la función pituitaria después de la descompresión quirúrgica de un tumor pituitario apoplejía. J Clin Endocrinol Metab 1990;71:323–8.
92 Maccagnan P, Macedo CL, Kayath MJ, et al. Manejo conservador de la apoplejía hipofisaria: un estudio prospectivo. J Clin Endocrinol Metab 1995;80:2190–7.
Respuestas (T, TRUE, FALSE; f)
en un único recurso: N orientación sobre la gestión de medicamentos de condiciones comunes de la infancia N manos en la información sobre la prescripción, supervisión y administración de medi N orientación completa cubriendo neonatos hasta adolescentes para más información, por favor vaya al
cine para niños
www.postgradmedj.com bnfc.org